โรงเรียนวัดนิโครธาราม

หมู่ที่ 1 บ้านทับปุด ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180

324555717_1199578527645166_3324304126977679710_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

1082330124-20141002-130554

นายสิทธิชัย ทองคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดนิโครธาราม เดิมชื่อโรงเรียนบ้านไทรเลียบ เริ่มจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2453 โดยนายอำเภอทับปุด ซึ่งอาศัยศาลาวัดเป็นสถานศึกษาเล่าเรียนในขณะนั้น

พ.ศ. 2496 ได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนหลังแรก แบบ ป.1 ก จำนวน 3 ห้องเรียน

พ.ศ. 2500 ได้รับงบประมาณ ให้ต่อเติมอาคารเรียนหลังแรกเพิ่มอีก

พ.ศ. 2512 ได้รับงบประมาณ ให้สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ก 1 หลัง 4 ห้องเรียน

พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณ ให้สร้างโรงฝึกงาน แบบ3/2 จำนวน 1 หลัง สร้างประปาโรงเรียนตามแบบ K.4

พ.ศ. 2528 ได้รบงบประมาณ ให้สร้างอาคารเรียน ตามแบบ สปช.106/26 จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน

ปัจจุบัน โรงเรียนวัดนิโครธารามีพื้นที่ทั้งหมด 11ไร่ 1 งาน 98.4 ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนวัดนิโครธาราม เป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีความณุ้ตามหลักสูตร สู่ทักษะชีวิตที่ดี มีดนตรีส่งเสริมกิจกรรม ร่วมความสัมพันธ์กับชุมชน

พันธกิจ

1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศ฿กษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2521

3. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

4. สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา