โรงเรียนวัดนิโครธาราม

หมู่ที่ 1 บ้านทับปุด ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180

ข้อมูลบุคคลากร

รูปภาพชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นายสิทธิชัย ทองคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางลัดดา ตันติจรูญรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพรพิมล อินทรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางกัลยา กะสิรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวปุณณาสา เมืองแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางมัทนา ปัญจเมธีกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรพิมล ก้าววุ่น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวโสภา เวชรัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางสาวอัมภิกา เดชสอน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวพรรณวรินทร์ จินดา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางปฤสิณี มีสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นายธวัชชัย หนูช่วย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นายวรัญญู รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวปวิณี เพ็ชรแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวเสาวลักษณ์ ยุภาพิน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวนจวรรณ คงสิน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชัยวัฒน์ ชนะศิลป์
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นายวันชนะ เทพวงษ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวเบญจวรรณ คงรักษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด